บริษัทPTCARGO เป็นเพียงคนกลางระหว่างลูกค้า และ ร้านค้าจีนเท่านั้น หากสินค้าผิดสเปก ร้านจีนส่งสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าไม่สามารถใช้ง่ายได้ ทางบริษัทขอสงวนในการรับผิดชอบ แต่ทางเราจะช่วยดำเนินการประสานงานกับทางร้านจีนให้ถึงที่สุด เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด

  1. สินค้าที่ฝาก บริษัทฯ ขนส่งห้ามเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เช่นสารเสพติดทุกชนิด หรือ วัตถุกัมมันตรังสี ไวไฟ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ลูกค้าจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

  2. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีความเหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่มาจากทางร้านค้า อาทิ สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น กระเบื้อง กระจก โคมไฟ เป็นต้น ลูกค้าสามารถตีลังไม้เพื่อลดความเสี่ยงได้ค่ะ แต่การตีลังไม้จะไม่ใช่การรับประกันว่าสินค้าจะไม่แตกหัก100% ลูกค้าควรประเมิณความเสี่ยงในส่วนนี้ก่อนตัดสินใจนำเข้าค่ะ

  3. เมื่อสินค้าเข้าโกดังจีนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแกะเพื่อตรวจเช็คสินค้าแบบคราวๆ เพื่อระบุใน packing list ว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายในสินค้าประเภทใด เพื่อทำการสำแดงต่อทางศุลกากรขาออก-ขาเข้า

  4. ราคาค่าขนส่งที่บริษัทได้เสนอให้กับลูกค้า เป็นราคาค่าขนส่ง จากโกดังประเทศจีน ถึง กรุงเทพ เท่านั้น

  5. การชำรุดของกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนี่องจากในระหว่างการขนส่งสินค้าจากร้านค้า มายังโกดังที่จีน อาจจะต้องมีการเปลื่ยนถ่ายรถหลายครั้ง สภาพบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาบางครั้งจะมีการชำรุด ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมแซมให้ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง ทั้งนี้ลูกค้าควรแจ้งให้ทางโรงงานแพ๊คหีบห่อให้หนาแน่น

  6. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อ ทางบริษัทเป็นเพียงคนกลางระหว่างลูกค้า และ ร้านค้าจีนเท่านั้น หากสินค้าผิดสเปก ร้านจีนส่งสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าไม่สามารถใช้ง่ายได้ ทางบริษัทขอสงวนในการรับผิดชอบ แต่ทางเราจะช่วยดำเนินการประสานงานกับทางร้านจีนให้ถึงที่สุด เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด

  7. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อกรณีที่ได้รับสินค้าชำรุด มีตำหนิ แตกหัก สินค้าผิดสเปกจากทางร้านจีน และได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทได้จัดซื้อให้ท่านถูกต้องตามรายการที่แจ้ง ทางบริษัทยินดีเป็นตัวกลางในการติดต่อกับทางร้านค้าให้ แต่ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหานในส่วนนี้ หากเป็นความผิดของทางบริษัทที่ทำการสั่งซื้อให้ผิดทางเรายินดีคืนเงิน หรือจัดซื้อให้ใหม่

  8. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อ หากได้รับสินค้าไม่ครบ ลูกค้าสามารถแจ้งสินค้าขาดในระบบ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดตามและขอเงินคืนกับทางร้านค้าจีนให้ค่ะ ลูกค้าควรเก็บบิลที่ร้านจีนแนบมา และหีบห่อที่บรรจุไว้ เนื่องจากบ่อยครั้งที่ทางร้านจีนจะขอให้ถ่ายรูปส่งให้ ลูกค้าควรแจ้งสินค้าขาดภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า หากนานไปจะยากต่อการติดตามคืนเงิน หากทางร้านจีนไม่ยอมคืนเงินให้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โอนเงินคืนให้ ลูกค้าสามารถขอดูหลักฐานต่างๆได้

  9. สินค้าทุกรายการที่เข้าโกดังจีนของ PTCARGO จะต้องมีตราประทับของ PTCARGO ในการเซ็นรับทุกครั้ง หากแท็คกิ้งใดอ้างว่าทางเราได้เซ็นรับสินค้าแล้ว แต่ไม่มีตราปั้ม PTCARGO ประทับถือว่าทางเราไม่ได้เป็นผู้เซ็นรับ ลูกค้าสามารถแจ้งทางบริษัทให้เช็คกับทางขนส่งจีน เนื่องจากบางครั้งขนส่งจีนมีการขึ้นสถานะผิดพลาด โดยแจ้งว่าทางบริษัทได้ทำการเซ็นรับสินค้าแล้ว แต่ทางโกดังจีนบริษัทยังไม่ได้รับ

  10. ราคาค่าบริการ การขนส่งที่บริษัทได้เสนอแก่ลูกค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หากลูกค้าไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้าตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัท ในกรณีที่ลูกค้ายื่นขอราคาพิเศษ หรือในกรณีที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ฝากส่งอันเป็นเท็จ ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาสินค้า จากขนาด น้ำหนัก ของสินค้าที่จัดส่งจริงอีกครั้ง โดยที่ทางบริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถูกปิดตู้และส่งออกจากประเทศจีน โดยหากลูกค้าไม่ยินยอมที่จะทำการขนส่ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับสินค้าคืนได้ในเวลาทำการของโกดัง ประเทศจีน

  11. เมื่อทางบริษัทได้ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสินค้าที่มาถึงโกดัง ลูกค้าจะต้องเข้ามารับสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันลูกค้าได้รับแจ้ง หากลูกค้าไม่เข้ามารับสินค้าภายเวลาที่กำหนด หากสินค้าสุญหายหรือเสียหายทางบริษัทจะขอสงวนความรับผิดชอบ

  12. กรุณาตรวจนับสินค้า ให้เรียบร้อยภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้าไม่ตรวจนับสินค้า และในภายหลังพบว่าสินค้าสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีใดๆทั้งสิ้น

  13. กรณีที่สินค้ามาถึงโกดังในไทย แต่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสินค้า เกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำสินค้าออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้มาหักชำระค่าขนส่ง,ค่าฝากสินค้า,ค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้านั้นๆทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

  14. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี